Apr. 9, 2020

十則林章湖

古聖賢,惜光陰,

惜光陰,一分值得百分金;

那堪枉卻千千丈,誤了白駒沒處尋。

從今後,莫錯過,

莫錯過,鳥飛兔走疾如梭;

年華隨水滔滔去,急向中流挽急波

天未明,讀古經,

讀古經,千秋事業炳日星;

需從疑處方能悟,未能熟時不可停。

日將午,讀詩詞,

讀詩詞,古調新吟件件宜;

有暇還當臨晉帖,穿殘鐵硯ㄧ片錐

日伺暮,讀古文,

讀古文,百家子史甚殷勤;

省些無益閒言語,多閱奇書廣見聞

黃敬勸學篇